Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Denk-beeldend en Meesterwerken op Maat

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met Denk-beeldend of Meesterwerken op Maat afsluit. Voordat u zich opgeeft voor een workshop, cursus of een opdracht laat uitvoeren is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geef u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

 

Indien u een opdracht geeft aan Denk-beeldend / Meesterwerken op Maat, te weten een teamworkshop, muurschildering of training, dan zijn de leveringsvoorwaarden geldig vanaf deel B.

 

A. Workshops en cursussen 

 

1 - Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops van artikel 1 tot en met artikel 9. Vanaf artikel 10: opdrachten op maat.

1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus en/of workshop komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door de deelnemer (via de website of mailbox van Meesterwerken op Maat of Denk-beeldend) en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door een Mirjam ter Maat of een medewerker van Meesterwerken op Maat /Denk-beeldend.

 

2 - Inschrijvingen cursus

2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Een workshop gaat meestal door vanaf 4 personen.

2.2 Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie en/of tijd te veranderen. 

2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 

2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.

2.5 Als een workshop vol zit, kunt u verzoeken om u op te geven voor de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, dan wordt er zo snel als mogelijk contact met u op genomen.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

3 - Afmelden door de cursist

3.1 Afmelden dient via e-mail of telefonisch (het kan via whatsApp) te gebeuren.

3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus en ná betaling wordt het cursusbedrag voor u gereserveerd in een tegoed. Dit tegoed is overdraagbaar en blijft onbeperkt geldig. 

3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar.

3.4 De bedenktermijn voor een workshop of cursus is 14 dagen en de inschrijving mag binnen deze termijn ongeacht de reden kosteloos geannuleerd worden.

 

4 - Annulering/verplaatsing cursusdatum door Meesterwerken op Maat/ Denk-beeldend

4.1 Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht. 

4.2 Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend is gerechtigd de workshop- of cursusdatum te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. 

4.3 Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd. 

 

5 - Betaling cursusgeld

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Mirjam ter Maat of een medewerker van Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend

5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving direct te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar. 

 

6 - Klachten cursus /workshop

6.1 Heb u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Mirjam ter Maat op en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. 

6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting. 

6.3 Op de klacht wordt binnen 4 weken gereageerd. Indien er meer tijd nodig is om deze klacht op te lossen dan zal  de deelnemer hiervan op de hoogte worden gesteld.

6.4 Indien de deelnemer er niet uit komt met Mirjam ter Maat, of zich direct wil wenden tot de afhankelijke klachtenfunctionaris, dan kan de deelnemer contact op nemen met mevrouw G. van Bloemendaal via info@meesterwerkenopmaat.nl. De mail wordt dan direct naar de klachtenfunctionaris toegestuurd. 

6.5 De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden.

6.6. Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend. Eventuele consequenties worden binnen redelijke termijn afgehandeld, doch uiterlijk binnen 4 weken.

6.7 De klacht en de afhandeling daarvan, wordt geregistreerd en 1 jaar bewaard in een  digitaal registratiesysteem.

 

7 - Aansprakelijkheid cursus

7.1 Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.

7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of persoonlijke spullen. Mirjam ter Maat of een medewerker van Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

 

8 - Geheimhouding cursus

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn intellectueel eigendom van Meesterwerken op Maat /Denk-beeldend en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van bewegende beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is toegestaan na overleg met de docent. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Meesterwerken op Maat/Denk-beeldend toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

8.2 Cursisten en deelnemers realiseren zich dat er bij persoonlijke uitwisseling in een cursus geheimhouding van de inhoud en persoon verplicht is. 

 

9 - Overig

9.1 Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend behoudt zich altijd het recht om workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.

9.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Mirjam ter Maat of een medewerker van Meesterwerken op Maat / Denk-beeldend het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

9.3 Een cadeaubon is niet combineerbaar met andere cadeaubonnen of met acties. 

 

10 - Toepasselijk recht

10.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht met behoud van rechten.

 

 

B. Individuele opdrachten aan Denk-beeldend en Meesterwerken op Maat

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. ‘De kunstenaar’: de maker /vormgever van het programma of het kunstwerk, Mirjam  ter Maat, eigenaar van Denk-beeldend en Meesterwerken op Maat.  Gevestigd te Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. Ingeschreven in het handelsregister van KvK te Amersfoort onder KVK nummer 66314615

1.2. ‘De klant’ of ‘de opdrachtgever’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat een overeenkomst aangaat.

1.3. ‘Het kunstwerk’: het werk of product dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.

1.4. ‘Opdracht’: het verzoek van de klant, gericht aan Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat, om tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten of een bestelling te leveren. 

1.5. ‘Bestelling’ of ‘Aankoop’: het aanschaffen van één of meerdere kunstwerken of het plaatsen van een opdracht voor het maken van één of meerdere kunstwerken.

1.6. ‘Offerte’ of ‘prijsopgave’: de opgave van de door Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat te verrichten werkzaamheden met de daaraan verbonden kosten.

1.7. ‘Factuur’: de factuur voor de geleverde of te leveren diensten en/of goederen.

1.8. ‘De overeenkomst’: de tussen kunstenaar en klant tot stand gekomen afspraken ter uitvoering van een opdracht.

1.9. ‘Overmacht’: onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd (bijv. werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest)

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en aanpasbaarheid van de Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen, opdrachten, aanbiedingen, facturen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat.

2.2. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

2.3. Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden aan te passen als zij dit nodig acht.

 

Artikel 3 – Overeenkomst, offerte en bevestiging

3.1. Bij een aankoop van een kunstwerk of plaatsen van een opdracht worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand nadat Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat een opdracht van opdrachtgever heeft aanvaard en dit per e-mail is bevestigd. Mondelinge opdrachten dient de opdrachtgever per omgaande per e-mail te bevestigen aan Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat

3.3. Schriftelijke offertes die benoemd zijn als zijnde offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene verandering van de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.4. In een offerte gedaan aanbod dient binnen 30 kalenderdagen door de opdrachtgever schriftelijk te worden aanvaard. 

3.5. Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief de wettelijk geldende BTW. Indien er sprake is van bijkomende kosten zijn de opgegeven prijzen exclusief bijkomende kosten. 

3.6. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de klant worden doorberekend.

3.7. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging optreedt in een voor Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat prijsvormende factor, waardoor de kostprijs voor de dienstverlening hoger wordt dan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst kon worden voorzien, is Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat gerechtigd deze prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever. Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat maakt er bij de opdrachtgever melding van als dit aan de orde mocht zijn.

3.8. De kunstenaar garandeert, dat het geleverde – of nog te leveren – kunstwerk door hem is – of nog zal worden – bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij is gerechtigd zijn werk te signeren. Alle door de kunstenaar vervaardigde werkstukken zijn beschermd door de Auteurswet.

3.9. Indien de opdrachtgever een variant op het eerste ontwerp, ofwel één of meerdere nieuwe ontwerpen verlangt, worden deze extra werkzaamheden afzonderlijk aan hem in rekening gebracht.

3.10. Indien er gebruik wordt gemaakt door de kunstenaar van (elementen uit) een bestaand kunstwerk, dan is de kunstenaar voor dit deel van zijn werk niet beschermd door de Auteurswet.

3.11. Indien de aankoop/opdracht tot levering inhoudt, dat een kunstwerk in het gekozen materiaal, een model ofwel een maquette van het ontwerp door de kunstenaar geleverd moet worden, komen deze bijkomende werkzaamheden als extra kosten voor rekening van de koper/opdrachtgever. 

3.12. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.13. In het geval van een Muurschildering worden er voor reiskosten (€0,25 cent/km) berekend voor iedere kilometer boven 10 kilometer gerekend vanaf Daam Fockemalaan 22 in Amersfoort. De berekening voor de reiskosten is als volgt: 2 x (afstand in km – 10)  x 0,25 x aantal gewerkte dagen. 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De kunstenaar zal zich inspannen een opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever tevredenstellend resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de kunstenaar de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. De opdrachtgever is dan in staat aanpassingen of wensen te kennen te geven.

4.2. De inhoud van de overeenkomst die door de partijen is gesloten, kan door de partijen in onderling overleg worden gewijzigd. Een overeengekomen wijziging van de overeenkomst wordt door Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat schriftelijk bevestigd. Na schriftelijke bevestiging zijn de partijen aan de wijziging gebonden.

4.3. De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat deze is overgegaan tot betaling voor de uitvoering van de overeenkomst, mits deze de hierdoor voor Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat ontstane schade vergoedt. Onder schade worden in ieder geval begrepen de kosten die Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.

4.4. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de kunstenaar mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke foto’s.

4.5. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomen rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de kunstenaar.

4.5. In het geval van Muurschilderingen worden er kosten gevraagd per werkdag dat de kunstenaar bezig is met het project. Deze werkdagen bestaan uit 8 uren waaronder 2x 15 minuten en 1x 30 minuten pauze. 

 

Artikel 5 – Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de kunstenaar.

5.2. Tenzij het werk zich hier niet voor leent, is de kunstenaar ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de kunstenaar openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.3. Ontwerpen – in welke vorm ook – blijven het geestelijk eigendom van de kunstenaar, met het uitsluitend recht op openbaarmaking en exploitatie. Ontwerpen blijven ook het materiële eigendom van de kunstenaar, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De kunstenaar levert zijn ontwerp(en) uitsluitend om een indruk te geven van een nog te leveren c.q. uit te voeren kunstwerk.

5.4. Na het voltooien van de opdracht hebben de opdrachtgever noch de kunstenaar jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5.5. Het materieel eigendom van het kunstwerk geeft de eigenaar niet het recht tot vermenigvuldiging of reproductie of enige andere vorm van exploitatie. Ingevolge de Auteurswet is dit laatstgenoemde recht uitsluitende aan de kunstenaar – de maker van het kunstwerk – voorbehouden, tenzij vooraf en tegen een bepaald honorarium, nadrukkelijk en schriftelijk anders met de kunstenaar is overeengekomen.

 

Artikel 6 – Gebruik en licentie

6.1. De kunstenaar heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever , de vrijheid om de opdracht te gebruiken voor zijn eigen publiciteit, promotie of social-media.

 

Artikel 7 – Bijkomende kosten en aflevering

7.1. Indien ten behoeve van in opdracht vervaardigd kunstwerk bijkomende kosten gemaakt dienen te worden die niet gespecificeerd zijn in de opdrachtomschrijving dan komen deze kosten ter laste van de opdrachtgever.

7.2. Alle hulpmiddelen/materialen, productiemiddelen en tussenproducten behoren bij de atelierinventaris van de kunstenaar en blijven diens eigendom, ook wanneer zij aan de opdrachtgever op rekening zijn gesteld. De kunstenaar is niet verplicht tot bewaring daarvan, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen, dat deze bewaard moeten worden, is de kunstenaar gerechtigd daarvoor bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

7.3. Tenzij anders overeengekomen, geschied de aflevering van kunstwerken of opdrachten als volgt:

7.3.1. Het (laten) ophalen van het kunstwerk door de klant;

7.3.2. Het verzenden van het kunstwerk via een derde partij (Bijv. PostNL).

7.4. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst. 

7.5. Mits het een opdracht betreft is de klant verplicht het kunstwerk gemaakt in opdracht af te nemen. 

7.6. Na oplevering of verzending is het werk voor risico van de opdrachtgever.

7.7. Betaling van het kunstwerk of opdracht en eventuele meerkosten -waaronder verzendkosten, reiskosten, verblijfskosten of verzekeringskosten- gaat altijd vooraf aan aflevering.

7.8. In geval van verzending wordt een kunstwerk wordt altijd aangetekend en verzekerd verzonden. Verzendkosten of koerierskosten zijn voor kosten van de opdrachtgever. Na het moment van verzenden is Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat op geen enkele manier aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging aan het kunstwerk.

7.9. Het (laten) ophalen van het kunstwerk gaat ten alle tijden in overleg en op afspraak. 

7.10. Indien is overeengekomen dat de kunstenaar het werk aflevert bij de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd vervoers-, reis-, verblijfs- en verzekeringskosten in rekening te brengen.

7.11. Kunstwerk wordt exclusief lijstwerk geleverd tenzij vooraf anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

7.12. De met de kunstenaar overeengekomen leveringstermijn is door de opdrachtgever steeds als bij benadering en nimmer als volstrekte termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk met de kunstenaar is overeengekomen.

7.13. Indien door welke oorzaak ook, levering van een kunstwerk door de opdrachtgever wordt vertraagd, is de kunstenaar gerechtigd om over het totaal van de overeengekomen prijs, ofwel het nog resterende eindbedrag mét de daarbij komende kosten te beschikken en de rekening aan de opdrachtgever te presenteren op het einde van de overeengekomen leveringstermijn. Indien de leveringstermijn vooraf niet nadrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan is de kunstenaar gerechtigd zijn rekening te presenteren onmiddellijk na het verstrijken van de normaal benodigde tijd voor het gereedmaken van zijn kunstwerk. 

7.14. De kunstenaar is gerechtigd bewaar-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen over de periode vanaf het einde van de overeengekomen leveringstermijn tot aan het moment waarop de door de opdrachtgever de daadwerkelijke levering is mogelijk gemaakt.

 

Artikel 8 – Opzegging en ontbinding

8.1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. In het geval van zulke opzegging zal hij de voor het gehele werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de kunstenaar uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de kunstenaar reeds voltooide werk. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijk door de kunstenaar te maken kosten, wordt de door de opdrachtgever de verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de kunstenaar over het gehele werk zou hebben gemaakt.

8.2. Indien een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever wordt teruggenomen, terwijl de kunstenaar reeds in een gevorderd stadium (fysieke uitvoering van het kunstwerk) is gekomen met voorbereiding, uitvoeringswerkzaamheden en/of verbintenissen met derden, zal de opdrachtgever gehouden zijn, de gehele som van alle kosten die bij het tot stand komen van het kunstwerk betrokken zijn, aan de kunstenaar te voldoen.

8.3. Indien de gegeven omstandigheden waaronder de opdrachtovereenkomst werd gesloten zich zodanig wijzigen, dat de kunstenaar uit artistieke of materiële overwegingen geen mogelijkheden meer ziet, de oorspronkelijk bedoelde opdracht naar behoren uit te voeren, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en te annuleren, echter met behoud van zijn recht, de tot op dat moment gemaakte kosten voor zijn verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.

8.4. Indien de kunstenaar door overmacht zijn verplichtingen volgens de opdrachtovereenkomst niet kan nakomen, worden deze verplichtingen uitgesteld tot de overmacht toestand is geëindigd. Als de kunstenaar na drie maanden nog niet in staat is zijn verplichtingen na te komen en de levering van het werk geen langer uitstel toestaat, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, waarbij hij is gehouden tot betaling van de tot dat moment door de kunstenaar verrichte werkzaamheden met de daarbij komende kosten.

8.5. Door uitstel van betaling of faillissement van de opdrachtgever, is de kunstenaar gerechtigd de opdracht overeenkomst onmiddellijk en per aangetekende brief op te zeggen, onder toevoeging van de rekening voor de tot dat moment ontstane kosten van en voor zijn verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 9 – Garanties en vrijwaringen

9.1. De kunstenaar garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen, tenzij de opdracht anders gesteld is, en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2. De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor alle aanspraken van derde voortvloeiend uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3. De opdrachtgever vrijwaart de kunstenaar voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of foto’s die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10 – Klachten

10.1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na aflevering van de opdracht schriftelijk aan door de opdrachtgever aan de kunstenaar te worden meegedeeld. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard wat leidt tot verlies van rechten.

10.2. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te gaan met het geleverde kunstwerk, als de kunstenaar binnen de termijn van 14 kalenderdagen geen klachten heeft ontvangen. Indien in een bijzonder geval die termijn voor de opdrachtgever verlenging behoeft, zal de kunstenaar naar redelijkheid een langere termijn van nog eens veertien dagen toestaan.

 

Artikel 11 – Geschillen

11.1. Een geschil tussen de koper/opdrachtgever en de kunstenaar is aanwezig als één van beiden verklaart dat zulks het geval is.

11.2. Voor alle geschillen die tussen de opdrachtgever en de kunstenaar, diens erfgenamen of rechthebbenden mochten zijn ontstaan, kan overeengekomen worden deze voor te leggen aan een arbitragecommissie, die de geschillen kan beslechten door een voor beide partijen bindend advies. De evenredige samenstelling van de arbitragecommissie zal tenminste bestaan uit:

11.2.1. één vertegenwoordiger van de organisatie die deze leveringsvoorwaarden heeft uitgegeven;

11.2.2. één vertegenwoordiger van de opdrachtgever, en;

11.2.3. een onafhankelijke en erkende jurist als voorzitter.

11.3. Indien arbitrage niet gewenst wordt, beslist de gewone burgerlijke rechter.

 

Artikel 12 – Betaling en incassokosten

12.1. Betaling door de klant geschiedt:

12.1.1. Contant, waaronder pinbetalingen en betaling met creditcard;

12.1.2. Op basis van een factuur.

12.2. De aanbetaling van 50% van de overeengekomen prijs van het kunstwerken behorende tot een opdracht gaat, tenzij anders overeengekomen, vooraf aan de werkzaamheden.

12.2.1. In het geval van Muurschilderingen wordt een aanbetaling van 50% van de vooraf geschatte totaalprijs gerekend. Dit bedrag kan afwijken van de uiteindelijke totaal prijs. Het restbedrag (totaalbedrag – aanbetaling) moet worden voldaan na afloop van de uitvoering van de opdracht. Het uiteindelijke totaal bedrag van een muurschildering zal nooit meer dan 110% zijn van het vooraf geschatte totaal bedrag, tenzij anders overeengekomen (door bijvoorbeeld het bijkomen van meerwerk).   

12.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd. 

12.4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand tot een maand rekenend.

12.5. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom. 

12.6. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat heeft voldaan.

12.7. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van het door hem aan de kunstenaar verschuldigde.

12.8. Indien de opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van redenen aan de kunstenaar kenbaar te maken. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

12.9. Alle kosten van inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op vijftien procent van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 500,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de incasso door de kunstenaar uit handen is gegeven, zonder nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

Artikel 13 – Erecode

13.1. De koper/opdrachtgever die voor hetzelfde project aan meerdere kunstenaars tegelijk een opdracht wenst te geven, dient hiervan alle daarbij te betrekken kunstenaars op de hoogte te stellen.

13.2. Als dezelfde opdracht eerder door de opdrachtgever aan andere kunstenaars is gegeven, zal hij dit dienen bekend te maken, ongeacht of die eerdere opdracht door vorige kunstenaars is aanvaard of niet.

13.3. Indien meerdere kunstenaars tegelijk een zelfde opdracht tot het maken van een ontwerp van de opdrachtgever ontvangen, zullen deze kunstenaars in onderlinge collegiale overeenkomst, hun ontwerp honorarium met de helft van dat bedrag verhogen.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. De kunstenaar is niet aansprakelijk voor: 

14.1.1. Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;

14.1.2. Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen;

14.1.3. Fouten of tekortkomingen in de opdracht indien de opdrachtgever tijdens het proces in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1. In geval van overmacht heeft Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

15.2. Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

 

Artikel 16 – Overige bepalingen

16.1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Denk-beeldend /Meesterwerken op Maat is Nederlands recht van toepassing.

16.2. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

 

 

Laatste wijziging

17 mei 2022

Meesterwerken op Maat

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG, Amersfoort